top of page

PRIVACYverklaring 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens

 • Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE NOTA

Wie zijn wij?
BiBeauBalance is een professionele praktijk waar u terecht kunt voor diverse soorten massages.

Contact gegevens:
Adres: Ruusbroecstraat 46, 8913 HN Leeuwarden
website: www.bibeaubalance.nl
e-mail: bianca@bibeaubalance.nl
Telefoonnummer: 06 28 24 74 87

Doelen persoonsgegevens:
Om de massage/behandeling goed op uw situatie af te kunnen stemmen en om op een verantwoordelijke en veilige manier een massage/behandeling te kunnen geven.

 • Om een mogelijke relatie te kunnen leggen tussen uw klachten en de oorzaak ervan.

 • Om contact te kunnen leggen in verband met een te maken of ingeplande afspraak. -Voor het afhandelen van de betaling.

 • Voor het verzenden van de nieuwsbrief.

Bewaartermijn:
Heeft u zich alleen ingeschreven voor de nieuwsbrief? Deze gegevens blijven bewaard zolang u ingeschreven staat, zodra u zich uitschrijft worden binnen een maand uw gegevens verwijderd.

Inzage:
U heeft altijd recht op inzage, rectificatie en/of wissen/verwijderen van uw gegevens en ook om tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken. Neem hiervoor contact op met BiBeauBalance.

Klachten:
BiBeauBalance gaat heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Mocht u echter merken dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan direct contact met ons op. Als u klachten heeft over hoe wij met uw gegevens omgaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Google analytics:
U kunt onze website bezoeken zonder mee te delen wie u bent of ons informatie te verschaffen. Deze website houdt alleen door middel van google analytics het aantal bezoekers bij en via welke weg deze bezoekers op de website terecht komen.

Verwerkingsovereenkomst:
BiBeauBalance heeft een verwerkersovereenkomst met Salonized. Deze provider draagt zorg voor de beveiliging van onze website, klantgegevens, factuurgegevens en nieuwsbrieven. Na het intakegesprek en/of bij het aanmelden voor de nieuwsbrief wordt uw naam en e-mailadres opgeslagen in een database bestand van de website. Dit bestand is alleen in te zien door de eigenaar van BiBeauBalance en de beheerder van de website.

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam en geboortedatum

 • Uw adres en woonplaats

 • De datum van de behandeling

 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’

 • De kosten van het consult

bottom of page